سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی 
پژوهشگر 
1372/07/01 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه پیام نور بجنورد 
مدرس 
1372/07/01 
1376/03/30 
--- 
تدریس 
دانشگاه فردوسی مشهد 
مدرس 
1376/07/01 
1379/03/31 
--- 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشکی 
مدرس 
1375/07/01 
ادامه دارد 
--- 
تدریس 
دانشگاه دولتی بجنورد 
مدرس 
1386/07/01 
ادامه دارد 
---